Pred prácou v teréne odporúčame diskusiu v triede na tému kvality vody (napr. čo pre nás znamená pojem kvality vody, aká je „dobrá voda“, kde sa nachádza a čo môže jej kvalitu ovplyvniť, apod.). Žiaci sa tak vopred oboznámia so skúmanou problematikou a ľahšie pochopia význam dôkladného mapovania stanovišťa a zberu dát v teréne.

Ako výborný podnet k diskusii s mladšími žiakmi sa nám osvedčila „ochutnávka“ rôznych typov vôd, ku ktorej vám prinášame pracovný list. Na zdravie

TIP: Ako nadstavbu ochutnávky rôznych typov vôd môžete využiť jedno z hydrologických meraní - meranie pH. Do pohárikov si môžu žiaci naliať aj svoje obľúbené nápoje ako džús, kola alebo čaj.

Pri použití pH papierikov sa zabavia mladší aj starší žiaci a namerané hodnoty sa dajú dobre prepojiť s podmienkami života vo vode otázky ako napr.:

  • Môžeme my ľudia piť slanú vodu?
  • Prežijú živočíchy v osladenej vode?

Viac informácii o pH nájdete v metodike hydrológie na strane 35.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset