Bádanie v okrese Senica – v programe GLOBE je zapojených až 8 škôl

31. marca 2022

V školskom roku 2021/22 sa do programu GLOBE zapojilo až 8 základných škôl z okresu Senica,  a to z obcí Senica, Šaštín– Stráže, Sekule, Sobotište a Borský Svätý Jur.  2 učitelia z každej školy absolvovali úvodné dvojdňové online školenie v októbri 2021 a dostali medzinárodný certifikát ako GLOBE Teacher.

Učitelia sa následne mali možnosť zúčastňovať pravidelných odborných webinárov, ako aj konzultovať svoje GLOBE aktivity priamo s koordinátorkami DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie.

V rámci podpory učiteľov v zavádzaní inovatívnych prvkov bádateľsky orientovanej výučby (BOV) sme vo februári 2022 realizovali jednodenný seminár priamo v meste Senica, ktorý bol prvým prezenčným seminárom pre zapojených učiteľov po dlhom období pandemických obmedzení.  Po vzájomnom srdečnom zoznámení účastníkov z jednotlivých škôl sme vhupli do témy fenológia. Ukázali sme si konáriky s púčikmi aj kvetmi (ako začať merania, čo si všímať, ako odlíšiť listový od kvetného púčika), ako aj kľúč na určovanie drevín v zime a identifikačné kruhy drevín z dielne DAPHNE, ktoré môžu byť dobrými pomocníkmi pri identifikácii stromu celoročne aj podľa kôry. Spomenuli sme praktické prepojenie pozorovania stromov s meteorológiou a účastníci zdieľali s nami svoje tipy  z praxe, napr. prepojenie fyziky, techniky a chémie pri skúmaní hustoty dreva stromov v okolí školy.  V druhej časti semináru sme predstavili metodiku BOV a ponúkli pilotovanie bádateľského programu na škole s aktívnou spätnou väzbou.

Pilotovanie bádateľských programov sme následne zahájili na základnej škole v Borskom Svätom Jure v marci 2022. 2 nové aktivity boli prepojené na tému klimatickej zmeny.

S ôsmakmi sme sa zamerali na zadržiavanie vody v krajine a skúmali priepustnosť povrchov v okolí školy. Žiaci si sami nazbierali vzorky rôznych povrchov a robili praktické pokusy priepustnosti na overenie svojho vopred stanoveného predpokladu. Na záver sme sa rozprávali, ako môžeme v meste podporiť schopnosť krajiny zadržiavať vodu – výsadbou predzáhradky pred domom, nahradením nepriepustných povrchov tzv. vegetačnou dlažbou (dokáže nasať vodu), podporením priepustných betónov a športových povrchov, zelenými strechami, zelenými stenami a pod.

V triede piatakov sme diskutovali zvyšovanie priemerných teplôt, ktoré následne vplýva na proces tvorby a topenia ľadovcov. Vysvetlili sme si rozdiel medzi pevninským a morským ľadovcom a v jednoduchom pokuse sme zisťovali, ako topenie ľadovcov súvisí so zvyšovaním hladiny mora.  Hľadali sme cesty, ako my ľudia môžeme každodennou činnosťou prispieť k znižovaniu našej uhlíkovej stopy, ktorá je jedným z faktorov ovplyvňujúcich klimatickú zmenu.

Žiaci sa počas hodiny prostredníctvom vlastných pozorovaní učili bádateľskému postupu. Popritom si posilňovali spoluprácu v skupine, kritické myslenie a formuláciu vlastných názorov.

Pilotovanie programov sa realizovalo v rámci tvorby bádateľskej príručky pre učiteľov, ktorá bude zahŕňať aj konkrétne príklady bádateľských hodín pre prvý aj druhý stupeň ZŠ.

Zapojenie 8 škôl z okresu Senica do programu GLOBE a bádateľské vyučovanie uskutočňujeme vďaka projektu „BIG Ling SK-AT“. Za podporu ďakujeme Interreg V-A Slovakia-Austria.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset