Sedem dôvodov prečo sa zapojiť

Zapojenie do programu GLOBE prináša žiakom aj učiteľom radu výhod. Ktoré sú tie najdôležitejšie?

1. Bádateľská trieda

U žiakov, ktorí si vyskúšajú bádanie v programe GLOBE, sa preukázateľne zvyšuje úroveň vybraných znalostí a zručností. Žiaci sa učia spolupracovať, rozvíjajú svoje bádateľské kompetencie, posilňujú  vzťah k svojmu okoliu aj k prírodným vedám. Zároveň sa prirodzene vyvíja i prostredie a vzťahy v triede. Učiteľom sa v takejto triede lepšie učí.

2. Overená metodika a postupy

Školy využívajú metodiku Bádateľsky orientovaného vyučovania (BOV), ktorú spoluvytvárali a vo výučbe overovali učitelia programu GLOBE. Jednotné postupy meraní a pozorovaní prírody sú garantované spolupracujúcimi vedcami. Žiaci v teréne aj v triede aktívne hľadajú odpovede na svoje otázky, plánujú si postup práce a učia sa pracovať s odbornými pomôckami. aj. Svoje výsledky interpretujú, rozlišujú vierohodnosť zdrojov informácii a hľadajú ďalšie súvislosti. Z našich skúseností vyplýva, že takto koncipovaná výučba výrazne zvyšuje aktivitu žiakov a podporuje ich záujem o prírodné vedy.

 3. Široká ponuka aktivít - mieru zapojenia si riadite sami

Ako učitelia  si sami vyberáte, ktorým odborným témam sa chcete venovať, a do ktorých aktivít sa zapojíte. Váš výber záleží na veku a pokročilosti žiakov a samozrejme na tom, čo žiakov zaujíma. Bádateľské aktivity aj celé lekcie môžeme zaraďovať do bežnej výučby (napr.do hodín prírodopisu, chémie, zemepisu, fyziky, matematiky, prvouky či prírodovedy). Pre školské bádateľské projekty žiakov sa dajú vhodne využiť napr.  prírodovedné praktiká a krúžky, nepovinné predmety alebo projektové dni.

4. Podpora z DAPHNE aj medzi učiteľmi navzájom

Zapojením do programu GLOBE získate nielen metodické vybavenie, ale aj základný balíček pomôcok na meranie a pozorovanie prírody. V priebehu celého roka poskytujeme vzdelávanie formou seminárov a kurzov, poradenský a informačný servis a konzultácie. Je tu aj možnosť návštevy hodín iných kolegov, či priamo rozbehnutie spoločného učenia viacerých pedagógov na vašej škole. 

5. GLOBE Games

Program GLOBE vytvára špecifickú komunitu žiakov a učiteľov, ktorí spoločne rozvíjajú rôzne podoby bádateľsky orientovanej výučby. Jedinečné stretnutie učiteľov a študentov v rámci GLOBE Games predstavuje každoročné vyvrcholenie programu, zdroj inšpirácie, motivácie, zážitkov a cenných kontaktov. Školské tímy tu predstavujú svoje výskumné projekty na medzinárodnej žiackej konferencii, prebiehajú semináre pre učiteľov. Aktivity v teréne sú určené aj pre verejnosť. 

6. Spolupráca s odborníkmi

Program GLOBE odborne zastrešuje sieť spolupracujúcich vedcov v rámci GLOBE Scientific network. Vedci garantujú presné postupy pri meraniach a pozorovaniach a následné využitie nameraných dát.  Na Slovensku spolupracujeme s Vedeckou radou GLOBE, ktorej členovia sa zapojujú do tvorby a pripomienkovania metodík, lektorovania odborných seminárov  a poskytovania odborných konzultácií školám. 

7.  Globálny význam

Špecifickým rysom programu GLOBE je vytvorenie alternatívnej komunity presahujúcej hranice Slovenska, ktorá významným spôsobom podporuje a rozvíja procesy učenia na úrovni žiakov aj učiteľov.  Zapojením získate nielen prístup do celosvetovej databázy nameraných dát o životnom prostredí na Zemi, ktorú spravuje NASA, ale máte i možnosť zapojiť sa do aktuálnych celosvetových kampaní, súťaží, medzinárodných projektov, bádateľských expedícii, stretnutí, a pod.

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset