O programe

GLOBE

(Global Learning and Observation to Benefit the Environment) 

Globálne vyučovanie a bádanie k podpore životného prostredia využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vyučovania.

ODBORNÉ OBLASTI PROGRAMU GLOBE, V KTORÝCH BÁDAME

Meteorológia

… každodenné meranie a pozorovanie nevyspytateľných javov v atmosfére.

V meteorológii žiaci pravidelne sledujú momentálny stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, množstvo dažďových a snehových zrážok a ich kyslosť (pH). Všímajú si taktiež oblačnosť, pozorujú a dokumentujú typy oblakov,  sledujú kondenzačné stopy  lietadiel a aerosóly. Namerané dáta dávajú do súvislosti medzi sebou navzájom aj s ďalšími javmi, pretože v meteorológii obzvlášť platí, že  mnohé s mnohým súvisí.

Hydrológia

… bez vody to nejde - meriame  vlastnosti vody a pozorujeme život vo vode.

Vlastnosti vody sledujeme opakovane v priebehu celého roka, najlepšie každý týždeň až mesiac. Zaujíma  nás priehľadnosť a teplota vody, kyslosť (pH), vodivosť, obsah niektorých látok vo vode - dusičnany a dusitany, rozpustený kyslík. Na jar a na jeseň  merania oživíme zaujímavým biologickým prieskumom výskytu vodných bezstavovcov.

Kolobeh uhlíka

...uhlík je základný stavebný kameň všetkého živého.

Žiaci spoznávajú globálny kolobeh uhlíka a súvislosti so skleníkovým efektom a zmenami klímy. Pomocou rôznych aktivít sa dozvedia, kde sa uhlík nachádza, ako sa premiestňuje a akú úlohu majú v uhlíkovom cykle ľudia a ich činnosti. Objavia aj to, ako vedci zisťujú množstvo uhlíka v ekosystéme a sami si vypočítajú napríklad biomasu učebne či množstvo uloženého uhlíka na vybranej lokalite. Poznávanie je spestrené aj pokusmi, v ktorých žiaci skúmajú úlohu rastlín v kolobehu uhlíka.

Fenológia

... neopakovateľné sledovanie opakujúcich sa zmien v prírode v priebehu roka.  

Vo fenológii pátrame po prvých lístkoch pri rašení púčikov, sledujeme, ako sa prebúdzajú a  zaspávajú stromy.

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset