Vedecká rada

Ing. Jana Döményová

odbor Kvalita povrchových vôd, Slovenský hydrometeorologický ústav

Dlhoročne pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na odbore Kvalita povrchových vôd v oblasti ochrany vôd so zameraním na hodnotenie kvality povrchovej vody a možných vplyvov na jej znečistení. V posledných rokoch sa venuje tiež posudzovaniu environmentálnych rizík pesticídov v povrchovej vode.
V programe GLOBE spolupracuje v oblasti hydrológie.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Klimatologická služba, , Slovenský hydrometeorologický ústav

Venuje sa výskumu klimatického systému, klimatickej zmeny a vodnej bilancie. V medzinárodných aj domácich výskumných a vývojových projektoch sa zaoberá extrémnymi klimatickými javmi a dôsledkami klimatickej zmeny. Je zástupcom Slovenskej republiky v Svetovej meteorologickej organizácii (WMO) v komisii pre klimatológiu (CCL). Autorsky sa podieľal na zostavení 4. – 7. Národnej správy o zmene klímy SR. Bol členom autorského tímu na prípravu Národnej adaptačnej stratégie Slovenska a pôsobí ako člen pracovnej skupiny pre adaptáciu na zmenu klímy pri Ministerstve životného prostredia SR.
V programe GLOBE spolupracuje v oblasti meteorológie.

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

vedúci Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Špecializuje sa na ekológiu a taxonómiu vodného hmyzu, ekológiu a ochranu riečnych ekosystémov. K ochrane našich riek a mokradí vedie nielen budúcich odborníkov z rád študentov, ale o tejto problematike pravidelne informuje aj laickú verejnosť. Jeho srdcovou záležitosťou sú trópy Južnej Ameriky, najmä venezuelské stolové hory, kde každoročne organizuje exkurzie so študentami a vedecké výpravy za vodným hmyzom. Okrem množstva odborných článkov je spoluautorom knihy „Od Karibiku po Andy“ (2016), ktorá čitateľom predstavuje prírodu Venezuely i celej tropickej Ameriky.

Ing. Michal Dávid

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

Pôsobí ako manažér kvality ovzdušia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Spoločne s ďalšími trinástimi kolegami v rámci národnej siete manažérov kvality ovzdušia sa snaží pomôcť pri implementácii programov a konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Projekt taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov a iných synergických subjektov, ktorým záleží na zdravom ovzduší. V minulosti pracoval na projekte európskej siete chránených území NATURA 2000 na ŠOP SR, v korporátnej sfére a taktiež ako tútor v rámci inovatívnej špeciálnej strednej školy vo Veľkej Británii.
V programe GLOBE spolupracuje na téme meteorológia, konkrétne v oblasti znečistenie ovzdušia.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Katedra biológie a ekológie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Venuje sa didaktike prírodných vied, osobitne induktívnemu prístupu k prírodovednému vzdelávaniu, ktorý akcentuje vlastné poznávanie žiaka a stavia ho do pozície "výskumníka". Okrem vyučovania didaktiky biológie a vedenia pedagogických praxí pracuje na vývoji učebníc pre základné školy, ktoré obsahujú výskumne ladené aktivity. Vďaka tomu je v úzkom kontakte s učiteľmi, ktorí materiály v praxi overujú.

RNDr. Ján Šeffer, CSc.

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie

Je odborníkom na numerickú a štatistickú ekológiu a metodológiu aplikovanej ekológie. Má rozsiahle znalosti o ochrane a ekológii biotopov (najmä nelesných) vyskytujúcich sa na Slovensku, v Českej republike, na Cypre, na Ukrajine, v Rumunsku, v Chorvátsku a Srbsku. Bol zodpovedný za vývoj a koordináciou rôznych vedeckých výskumov a projektov, ktoré súvisia s plánovaním a realizáciou obnovy nelesných biotopov. Aktívne sa podieľal na pomoci niekoľkým novým členským štátom pri implementácii smerníc EÚ o ochrane prírody.

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie

Venuje sa botanickému a fytocenologickému výskumu. Má skúsenosti so spoluprácou s vedeckými inštitúciami a koordináciou expertov pri príprave a implementácii sústavy Natura 2000, manažmente chránených území, príprave programov starostlivosti a programov obnovy, mapovaní a monitoringu biotopov. Koordinovala zber dát o rastlinných spoločenstvách a endemických rastlinách pre Karpaty. Zaoberá sa revitalizáciou degradovaných biotopov európskeho významu a je zameraná na obnovu pôvodných foriem hospodárenia na nelesných biotopoch.

Ing. Juraj Švajda, PhD

Katedra biológie a ekológie UMB v Banskej Bystrici 

Venuje sa najmä problematike manažmentu chránených druhov a území, vplyvom turizmu, ekosystémovým službám a humánnej dimenzii manažmentu prírodných zdrojov. 

Ing. Pavol Polák

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie

Špecializuje sa na ochranu a hodnotenie stavu lesných biotopov. Významnou mierou prispel k zmapovaniu pralesov na Slovensku. Zaslúžil sa tiež o ich ochranu na Slovensku a v Karpatoch. Zaoberá sa aj zodpovednými metódami hospodárenia v prírodných a vzácnych lesných ekosystémoch. Podieľal sa aj na príprave a implementácii sústavy chránených území Natura 2000 na Slovensku a vo viacerých balkánskych krajinách. V súčasnosti sa zaoberá monitoringom biodiverzity v rámci projektov realizovaných Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie.

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset