KONFERENCIA GLOBE SLOVENSKO 2022 - zborník

30. júna 2022

Príspevky škôl zapojených do programu

Medzinárodný vzdelávací program GLOBE, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú prostredie v okolí školy,
na Slovensku úspešne ukončil druhý školský rok (2021/22). Celkovo je v ňom aktívnych až 126 krajín z celého sveta.
Na Slovensku je v GLOBE zapojených až 98 učiteľov zo 43 škôl a vzdelávacích inštitúcii. Na každej škole sa zapájajú tímy
žiakov alebo celá trieda a bádajú v 3 oblastiach – fenológii, hydrológii a meteorológii. Údaje získané z meraní a pozorovaní zadávajú žiaci priamo do celosvetovej databázy NASA.
Pri bádaní sprevádzajú naše školy okrem Inštitútu DAPHNE aj vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK
či Univerzita Mateja Bela. Na záver školského roka sa uskutočnila žiacka konferencia v online forme, v ktorej mali školy
možnosť prezentovať svoje bádateľské zistenia a konzultovať ich s vedcami. Príspevky škôl nájdete v zborníku.
Fungovanie programu GLOBE na Slovensku aktuálne finančne podporuje veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia
SPP, ZSE.
Zapojenie 8 škôl z okresu Senica do programu GLOBE a bádateľské vyučovanie uskutočňujeme vďaka projektu „BIG Ling SK-AT“, ktorý je realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria.
Chceli by sme sa úprimne poďakovať učiteľkám a učiteľom za zapojenie sa do programu a tiež žiačkam a žiakom, ktorí
sa s nami o svoje získané skúsenosti na konferencii podelili.
Tešíme sa na nový školský rok, plný bádania a podnetného učenia sa.
Tím programu GLOBE

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset