Šesťdesiat škôl meria kvalitu životného prostredia vo svojom okolí

30. novembra 2022

Program GLOBE, do ktorého je zapojených 127 krajín,  prebieha tretí rok aj na Slovensku. Aktuálne u nás báda 60 škôl a vzdelávacích centier so 121 učiteľkami a učiteľmi, ktorí realizujú meranie kvality životného prostredia vo svojom okolí. Vďaka ich zapojeniu sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli až 3 544 údajmi.

„Program GLOBE na Slovensku koordinuje Inštitút DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje a metodické materiály na realizáciu meraní GLOBE v rámci oblastí meteorológie, hydrológie a fenológie. Zaujímavosťou medzinárodného programu GLOBE je, že na Slovensku zapájame aj školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr. aj  z rómskych komunít, ktorých veľmi bavia praktické bádateľské aktivity a učenie vonku im pomáha nachádzať vzťah k prostrediu vo svojom okolí,“ vysvetľuje Barbora Michnová, koordinátorka programu GLOBE na Slovensku. V rámci podpory učiteľov organizujeme pravidelné webináre s odborníkmi, ako aj osobné konzultácie. Školy sa v priebehu školského roka zapájajú aj do medzinárodných kampaní, napr. do fenologickej kampane, kde nielen realizujú pravidelné merania, ale aj prezentujú v angličtine, vytvárajú videá či plagáty.

Vážime si našich aktívnych učiteľov a zvedavých žiakov, ktorí s nami zdieľajú svoje bádateľské aktivity a tvoria živú a priateľskú atmosféru v našej slovenskej GLOBE komunite.  Pani učiteľka Mgr. Kristína Lukáčová Freyer zo Základnej školy v Modre hovorí: Program GLOBE nás veľmi baví. Neodmysliteľným spôsobom spestril hodiny chémie a žiaci mali možnosť naučiť sa omnoho širšie spektrum vedomostí a zručností. Naučili sa na merané parametre nazerať nielen konkrétne, ale aj zo širšieho globálneho aspektu. Bolo radosť sledovať, ako sa žiaci týždeň čo týždeň postupne menili z obyčajných detí na skutočných malých výskumníkov.“

„GLOBE učiteľovi umožňuje nielen zber údajov, ale aj prístup k meraniam z celého sveta v rámci medzinárodnej databázy GLOBE pod záštitou NASA.  Medzi novými školami sú aj školy v blízkosti vzácnych rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria, ktoré budú môcť využívať metodiky GLOBE pre sledovanie aktuálneho stavu prostredia v okolí školy v súvislosti s ochranou jedinečných biotopov rašelinísk. Pre školy pripravujeme veľmi aktuálnu tému - klimatickú zmenu. Metodické materiály distribuujeme všetkým zapojeným školám v tlačenej verzii a učiteľom budú k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej stránke www.globeslovakia.sk  K materiálom pre učiteľov pribudli aj knižka a aktivity k tematike aerosólov a znečistenia ovzdušia, vhodné aj pre najmladších bádateľov prvého stupňa ZŠ. Využiť ich môžu aj školy mimo programu GLOBE“, hovorí Martina Badidová z Inštitútu DAPHNE.

Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia SPP a Západoslovenská energetika, a.s. 18 škôl je zapojených v rámci projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. Finančná podpora 8 škôl z okresu Senica je realizovaná z projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne“ (BIG_ling SK-AT) v rámci kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko. Bez ich pomoci by program na Slovensku nemohol fungovať.

Doplňujúce informácie:

  • GLOBEvyužíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov alebo  farbenie listov. Školám sme na výskum poskytli rôzne potrebné pomôcky a materiály.
  • Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov .
  • V rámci fenológie slovenskí žiaci  na jeseň skúmali postupné zmeny sfarbenia listov a ich čas opadu, na jar pučanie stromov. Zaujímavé sú následné porovnania získaných dát s inými krajinami alebo s predchádzajúcimi rokmi, ktoré môžu poukazovať na klimatické výkyvy teploty.
  • Pomocou aplikácie GLOBE Observer sa môže do zadávania údajov zapojiť aj verejnosť.
Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset