Nábor nových škôl do programu GLOBE Slovensko na školský rok 2024/25

Chceli by ste aj vy so svojimi žiakmi skúmať prírodu, sledovať vývoj počasia, diskutovať o zmene klímy, určovať kvalitu vody alebo mapovať stromy a rastliny v okolí svojej školy?

Tieto a im podobné bádateľské aktivity riešia počas celého roka žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom Programe GLOBE.

Prihláste sa so svojou školou do Programu GLOBE Slovensko, ktorý prostredníctvom bádateľsky orientovaného vzdelávania zapája deti po celom svete do projektov, vďaka ktorým lepšie spoznávajú svoje okolie a našu planétu.

Program Globe Slovensko v číslach:

Čo získate zapojením sa do programu?

Zapojením do programu GLOBE môžete získate nielen metodické vybavenie, ale aj základný balíček pomôcok na meranie a pozorovanie prírody. V priebehu celého roka poskytujeme vzdelávanie formou seminárov a kurzov, poradenský a informačný servis a konzultácie. Je tu aj možnosť návštevy hodín iných kolegov, či priamo rozbehnutie spoločného učenia viacerých pedagógov na vašej škole.

Ako učitelia si sami vyberáte, ktorým odborným témam sa chcete venovať a do ktorých aktivít sa zapojíte. Váš výber záleží na veku a pokročilosti žiakov a samozrejme na tom, čo žiakov zaujíma. Bádateľské aktivity aj celé lekcie môžete zaraďovať do bežnej výučby (napr.do hodín prírodopisu, chémie, zemepisu, fyziky, matematiky, prvouky či prírodovedy)

Viac informácií nájdete na globeslovakia.sk/o-programe/prihlasenie-do-programu/

Vstupný dotazník nájdete na TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez globe@daphne.sk alebo telefonicky na číslo 02/455 24 019.

Ukážka bádateľských projektov zapojených škôl.

Bioodpad je projekt zameraný na monitoring vybraných ukazovateľov pri rozkladných procesoch prebiehajúcich v komposte. Porovnávaný bol materiál z kompostu z troch zdrojov – certifikovaný Hradecký kompost, záhradný školský kompost a produkt našich kalifornských dážďoviek – vermiokompost. Ktorý z nich bol nakoniec najlepší?
V našom projekte Bioodpad sa okrem iného zameriavame na meranie teploty v jednotlivých fázach rozkladu organickej hmoty. Merali sme teplotu od januára do apríla pomocou termočlánkov, ktoré nám požičala Mendelova univerzita v Brne. Dáta sa z termočlánkov získali stiahnutím do PC.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite privítala študentov, učiteľov a vedcov z celého Slovenska a Čiech. V dňoch 6.-9. júna sa tu konal prvý ročník bádateľského festivalu GLOBE Games na Slovensku. 

Festival na štyri dni prepojil žiakov a učiteľov s vedcami a odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Projektu Populair, Centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška, GearCheckers, UMB Banská Bystrica, DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie, vzdelávacieho centra Tereza a NASA. Pozvanie prijal aj Peter Falcon, špecialista na komunikáciu v oblasti vedy o zemi v Jet Propulsion Laboratory NASA, ktorý študentom aj pedagógom priblížil, ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

„Je to pre mňa veľká česť, že som mohol podporiť prvé GLOBE Games na Slovensku. Študenti, ktorí bádajú v programe GLOBE urobia na mňa vždy dojem. Slovenskí študenti neboli výnimkou. Veľmi rád som ich počúval a komunikoval o ich vedeckých projektoch. Verím, že ich čaká skvelá budúcnosť, “ povedal Peter Falcon.

Na festivale študenti prezentovali pred odbornou porotou svoje projekty, ktorým sa venujú počas školského roka. Mali tiež možnosť zúčastniť sa rôznych inšpiratívnych workshopov s odborníkmi a aktivít v teréne.  

Festival bol vyvrcholením celoročných environmentálnych aktivít škôl, zapojených do medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE, v rámci ktorého žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy.

Do programu GLOBE je zapojených 127 krajín, viac než 40 000 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Žiaci a študenti z celého sveta prispeli do programu vyše 150 miliónom meraní.

Napriek tomu, že GLOBE je vedecky zameraný program, nielen talentovaní a nadaní žiaci majú možnosť sa zapojiť do bádania. Dôraz sa kladie najmä na tímovú prácu a zapojenie všetkých, ktorí sú zvedaví a majú vzťah k životnému prostrediu.  

Aktuálne na Slovensku báda v programe takmer 50 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli až 4 630 údajmi.   

Program na Slovensku koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia, priebežné konzultácie a podporu na realizáciu praktických meraní.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite je v tomto programe zapojená už 19 rokov. Študenti, používaním vedeckých metód, prepájajú svoje merania s témami ako meteorológia, hydrológia, fenológia, či kolobeh uhlíka. Aktívne učiteľky Adriana Mlynská a Martina Gánovská už roky snívali, že zorganizujú GLOBE Games na svojej škole. Pilotný ročník sa, najmä vďaka nim, uskutočnil práve na tejto strednej odbornej škole vo Svite. Festivalom GLOBE žila celá škola. Dobrovoľnícky sa do prípravy a programu zapojili učitelia, študenti, bývalí študenti a samozrejme vedenie školy. Bez ich podpory a entuziazmu by bádateľský festival takých rozmerov nebolo možné zrealizovať.

Veľké zastúpenie mali žiaci zo škôl z Čiech, kde má program dlhoročnú tradíciu. Učitelia a učiteľky zapájajú žiakov do bádateľských projektov tak, že niektoré pozorovania trvajú aj viac rokov. „Žiaci sa učia systematickosti, trpezlivosti a objavujú prírodné procesy v súvislostiach. Pozorovanie pučania listov drevín prepájame s témami ako počasie, či zmena klímy. Meraním a počítaním prírastkov si deti precvičujú napríklad aj matematiku v prostredí školskej záhrady. Prepájame rozličné témy a predmety,“ povedal pedagóg Marián Diviš zo SPŠ v Karvinej.

Na GLOBE Games prišlo viac než 120 študentov vo veku od 7 do 17 rokov, 31 bádateľských tímov a takmer 40 pedagógov z rôznych kútov Slovenska a Čiech.

Podujatie GLOBE Games bolo realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku:

Jana Pavlíková, globe@daphne.sk, 0902 205 535

Doplňujúce informácie:

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody,
mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka,
žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE.

Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBE
Games, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - 9. júna 2024 v meste Svit.
Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného
programu, organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite,
v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program na
Slovensku koordinuje.

"Po každom ročníku GLOBE Games, ktorých sme sa zúčastnili v zahraničí, sme snívali o tom,
že by sme takého podujatie chceli zažiť aj na Slovensku. Nakoniec sme si to privolali a
organizujeme ho u nás na škole. Máme z toho veľkú radosť
," uviedli Adriana Mlynská a
Martina Gánovská – koordinátorky programu GLOBE na SOŠ polytechnickej vo Svite.

"Bádateľsky orientované vzdelávanie je prístup, kde deti v súvislostiach skúmajú svet okolo
seba a pracujú s reálnymi dátami. V Programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje
výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne,
zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií
aj z NASA. Veľmi sa teším z toho, že experti budú s našimi žiakmi zdieľať svoje poznatky,
skúsenosti a diskutovať o rôznych oblastiach životného prostredia a vedy,
" dodáva Jana
Pavlíková, koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku.

Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo
veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych vedeckých inštitúcií. Počas
štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať
svoje vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom.
Súčasťou GLOBE Games budú aj workshopy s odborníkmi a vedcami z SHMÚ, TANAP-u,
CHKO-Horná Orava, MŽP SR, CEVEV Malá líška, GearCheckers a DAPHNE – Inštitút
aplikovanej ekológie. Pozvanie prijal aj vedec Peter Falcon z NASA z Washington, D.C., ktorý
študentom aj pedagógom priblíži ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich
študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

Podujatie GLOBE Games je realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej
podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Aktuálne informácie o GLOBE Games 2024 nájdete na
https://www.globeslovakia.sk/globegames2024/

Koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku:
Jana Pavlíková, globe@daphne.sk, 0902 205 535
PR:
Mária Filová, filova@daphne.sk, 0905 981 613

Doplňujúce informácie:
- Do Programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50
vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do
databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 521 údajmi.
- Program na Slovensku už štvrtý rok koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie
DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia,
priebežné konzultácie a podporu na realizáciu výskumu v rámci štyroch oblastí:
meteorológie, hydrológie, fenológie a kolobehu uhlíka.
- Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci
trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých
projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného
prostredia v okolí školy.

Ako NASA študuje zmenu klímy a jej dopady na našu planétu,

prehľad najnovších projektov a misií NASA spojených so zmenou klímy.

Ako a kde nájsť otvorené dáta NASA o Zemi: užitočné nástroje a tipy pre prístup a využitie týchto dát vo vašich projektoch alebo štúdiách.

Stretnutie zahŕňa prednášku, otvorenú diskusiu a možnosť osobne sa porozprávať s Petrom Falconom.

Na podujatie je potrebé sa zaregistrovať na online prihlasovacom formulári.

Prednáška a diskusia budú v angličtine bez tlmočenia.

FALCON_10.6._BB_PlagatStiahnuť

Pozrite sa na Zem z vesmíru!

Od roku 1972 keď vznikla prvá fotografia Zeme z vesmíru s názvom Modrý jantár prešlo veľa času a naše poznatky o modrej planéte neuveriteľne narástli. Satelity NASA monitorujú každý deň úplne celú Zem – každý jej štvorcový kilometer.

https://science.nasa.gov/earth/facts

Môžeme sledovať znečistenie ovzdušia, hurikány vlny extrémne teplého počasia alebo zrážky podľa ktorých sa dá predpovedať riziko záplav či terénnych zosuvov. Väčšina týchto údajov je dostupná pre kohokoľvek s prístupom k počítaču s internetom.

Tento rok pri príležitosti založenia programu GLOBE a osláv Dňa Zeme pripravila NASA pre učiteľov a žiakov Earth-Day Toolkit.

Na tomto linku môžete nájsť videá, vizualizácie pripravené bádateľské aktivity ale aj linky na zapojenie sa do aktivít občianskej vedy

https://science.nasa.gov/earth/earth-day/earth-day-toolkit/

Môžete sa pozrieť na to, ako sa menia meandre veľkých riek, ako súvisí šťastie obyvateľov s tým, koľko zelene je v krajinách kde žijú. Pozrite si so žiakmi tiež topenie ľadovcov Grónsku alebo ako praskliny v ľade ovplyvňujú spoločenstvá tučniakov v Antarktíde.

Deň Zeme nie je iba dnes. Pozorovať Zem z diaľky prostredníctvom satelitov môžete kedykoľvek, zdroje inšpirácií sú takmer nekonečné.  

Tešíme sa zo spolupráce so všetkými školami, ktoré na Slovensku bádajú v programe GLOBE!

Téma: Učíme (sa) o zmene klímy a význame mokradí - Praktické stratégie pre učiteľov a učiteľky

Pozývame vás na jarný GLOBE seminár, ktorý sa uskutoční 29. apríla v Banskej Bystrici, v čase od 9:30 do 15:30.

Registrácia: do 22. 4. 2024 prostredníctvom online formulára.

Tešíme sa na vás.

Jarny-GLOBE-seminar_pozvankaStiahnuť

Milé pani učiteľky/Milí páni učitelia/Milí žiaci,

pozývame vás na  webinár, ktorý vám umožní nahliadnuť do sveta vedy očami výskumníčky NASA

Cynthie “Cyndi” Hall.

Cynthia Hall je v súčasnosti podpornou vedkyňou v Divízii vedy o Zemi pri NASA v Washington, DC. Vo svojej práci sa zameriava na podporu začínajúcich výskumníkov. 

Vďaka svojej špecializácii na diaľkový prieskum Zeme a skúsenostiam v oblasti vzdelávania, dokáže osloviť široké spektrum poslucháčov od vedcov, cez študentov, politikov až po laickú verejnosť. 

Čo sa dozviete?

Pre koho je webinár určený:

Pre študentov, mladých vedcov, pedagógov a všetkých, ktorí majú záujem o vedecký výskum a jeho aplikácie v reálnom svete aj mimo škôl v GLOBE.

Webinár bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Dátum a Čas: 28. 2. 2024 o 14:00

Miesto: Online (odkaz na webinár bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom)

Registrovať sa, prípadne vopred  položiť svoju otázku pre Cyndi môžete  do pondelka 26.2.2024 kliknutím  tu: GLOBE webinár 2/2024 (google.com)

Toto podujatie sa uskutoční v rámci návštevy vďaka programu Embassy Science Fellow na US Embassy vo Viedni (UNVIE) a vďaka projektu Ecovisit SKAT z programu INTERREG SK-AT.

Prvý tohtoročný webinár GLOBE s názvom „O krok bližšie ku GLOBE Games“ sa uskutoční online v utorok 30.1.2024 v čase medzi 14:00-15:00 h na platforme ZOOM.

Na januárovom webinári sa zameriame na tému Meteorológia, ktorú si viaceré školské tímy zvolili ako tému príspevku na konferenciu v rámci GLOBE Games 2024 a ukážeme si príklad prezentovaného príspevku z predchádzajúcich GLOBE Games.

Diskusia:

Ako zvyčajne, necháme priestor aj na zdieľanie Vašich skúseností, úspechov či trampôt pri meraniach a nezodpovedané otázky.

Ak ste GLOBE škola (žiak alebo pedagóg), prihlásiť sa môžete do štvrtka 25. januára (vrátane) cez formulár Webinár GLOBE Slovensko 1/2024

Teší sa na Vás tím GLOBE Slovensko!

Súčasťou tohtoročného Regionálneho stretnutia GLOBE v Rige boli aj naše dve pani učiteľky zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu vo Svite - Martina Gánovská a Adriana Mlynská.

Toto podujatie spojilo pedagógov, vedcov a nadšencov pre životné prostredie z 24 krajín Európy a Eurázie, aby diskutovali o tom, ako môžeme pozitívne ovplyvniť naše životné prostredie.

Workshopy a tréningy boli plné nápadov a inšpirácie. Venovali sa témam ako výskum úrodnosti pôdy pomocou dážďoviek, biomimikry, monitoring kvality vzduchu, diaľkový prieskum Zeme a iné.

Skúsenosti zúročíme v Programe GLOBE v rámci aktivít realizovaných vďaka finančnej podpore U.S.Embassy Bratislava a Nadácie SPP.
Ďakujeme 😊

Partneri

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset