Zaujala vás voda a chcete sa hlbšie ponoriť nielen do témy hydrológia, ako aj do metodiky bádania?

Ponúkame vám jednoduchú aktivitu, zameranú na subjektívne vnímanie teploty vody. Pomôže vám natrénovať si kroky bádateľsky orientovaného vzdelávania (BOV).

Dôraz kladie na prvé dva kroky:

  1. Kladenie otázok
  2. Formulácia predpokladu

Pre skupinu žiakov budete potrebovať:

Bádateľský list na s. 56, podložku, ceruzku, teplomer do triedy (resp. podľa počtu skupín viac), 3 vedrá s vodou rôznej teploty, fixku na označenie vedier.

Predpokladaný čas trvania aktivity je 20 minút, záleží však od času, ktorý žiaci potrebujú najmä na úvodné 2 kroky.

Pred aktivitou si pripravte v triede 3 vedrá s vodou rôznej teploty. Vedrá číselne označte fixkou. Žiakov rozdeľte do skupín a rozdajte Bádateľský list. Každá skupina vytvorí tri otázky, ktoré im napadnú pri pohľade na vedrá s vodou. Odpoveď na ne by sa mala dať zistiť jednoduchým výskumom s pomôckami, ktoré máte v triede. Otázky môžete zapísať na tabuľu a spoločne vyberiete jednu, ktorú budete skúmať. Výskumnú otázku (napr. „V ktorom vedre je voda najteplejšia/najchladnejšia?“) si žiaci zapíšu do Bádateľských listov.

Potom vyzvete skupiny, aby napísali svoj predpoklad. V prípade výskumnej otázky, ktorú uvádzame ako príklad, by skupiny zisťovali pocitovú teplotu vody ponorením dlane do vedra a zapísali by si svoj predpoklad. Následne by overovali svoj predpoklad meraním teploty vody teplomerom v každom vedre 1-krát a merania by si zapísali. Na záver zdieľa každá skupina svoj záver a porovnanie s predpokladom.

Žiakov na konci aktivity vyzvite na krátku reflexiu: ako sa im pracovalo, pričom uvedú aj zdôvodnenie. Jednoduchou formou je vyfarbenie pocitom prislúchajúcich emotikonov v Bádateľskom liste.

Viac aktivít nájdete v našej príručke Poznávame prírodu bádaním. Sprievodca bádateľsky orientovaným vzdelávaním, ktorá bola podporená v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Článok vznikol vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset