Bádateľský festival GLOBE Games prepája žiakov s vedcami

28. mája 2024

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody,
mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka,
žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE.

Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBE
Games, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - 9. júna 2024 v meste Svit.
Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného
programu, organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite,
v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program na
Slovensku koordinuje.

"Po každom ročníku GLOBE Games, ktorých sme sa zúčastnili v zahraničí, sme snívali o tom,
že by sme takého podujatie chceli zažiť aj na Slovensku. Nakoniec sme si to privolali a
organizujeme ho u nás na škole. Máme z toho veľkú radosť
," uviedli Adriana Mlynská a
Martina Gánovská – koordinátorky programu GLOBE na SOŠ polytechnickej vo Svite.

"Bádateľsky orientované vzdelávanie je prístup, kde deti v súvislostiach skúmajú svet okolo
seba a pracujú s reálnymi dátami. V Programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje
výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne,
zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií
aj z NASA. Veľmi sa teším z toho, že experti budú s našimi žiakmi zdieľať svoje poznatky,
skúsenosti a diskutovať o rôznych oblastiach životného prostredia a vedy,
" dodáva Jana
Pavlíková, koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku.

Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo
veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych vedeckých inštitúcií. Počas
štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať
svoje vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom.
Súčasťou GLOBE Games budú aj workshopy s odborníkmi a vedcami z SHMÚ, TANAP-u,
CHKO-Horná Orava, MŽP SR, CEVEV Malá líška, GearCheckers a DAPHNE – Inštitút
aplikovanej ekológie. Pozvanie prijal aj vedec Peter Falcon z NASA z Washington, D.C., ktorý
študentom aj pedagógom priblíži ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich
študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

Podujatie GLOBE Games je realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej
podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Aktuálne informácie o GLOBE Games 2024 nájdete na
https://www.globeslovakia.sk/globegames2024/

Koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku:
Jana Pavlíková, globe@daphne.sk, 0902 205 535
PR:
Mária Filová, filova@daphne.sk, 0905 981 613

Doplňujúce informácie:
- Do Programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50
vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do
databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 521 údajmi.
- Program na Slovensku už štvrtý rok koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie
DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia,
priebežné konzultácie a podporu na realizáciu výskumu v rámci štyroch oblastí:
meteorológie, hydrológie, fenológie a kolobehu uhlíka.
- Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci
trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých
projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného
prostredia v okolí školy.

Daphne © 2020
Develop&Design Jan Ranostaj
envelopephone-handset